Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ, HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

Câu 1. Đặt rồi tính:
 1. 21 + 14; 48 + 16; 28 + 71; 59 + 35;  27 + 35 – 26; 46 – 17 + 25
 2. 81 – 29; 73 – 28; 100 – 8; 44 – 38; 92 – 28 – 36
 3. Tính nhanh: 26 + 17 + 23 + 14;  37 – 5 + 35 - 7
Câu 2. Tìm x:
 1. x + 28 = 60 ; x – 47 = 25
 2. 85 – x= 47; 90 – x = 3
Câu 3. Tìm y:
 1. y + 56 = 56 – y
 2. y – 48 = 58 - y
Câu 4. Viết số thích hợp vào ô trống:
a)
Số hạng4751574217 
Số hạng2529641858 51
Tổng     81100
 1. b)
Số bị trừ52601005841100 
Số trừ14172819 4825
Hiệu    34 48
Câu5. Thùng thứ nhất có 14 lít nước mắm, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 5 lít nước mắm. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít nước mắm?
Câu 6. a) vẽ đoạn thẳng có độ dài 7 cm.                  b) vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm.

Câu 7. Nêu tên 3 điểm thẳng hàng.
Câu 8. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu  hình tứ giác. Viết tên các hình tứ giác đó.
18
Câu 9.
19
 1. hình vẽ trên có bao nhiêu đoạn thẳng?
 2. nêu các bộ gồm 3 điểm thẳng hàng
 3. qua 3 điểm thẳng hàng ta vẽ được mấy đường thẳng?
Câu 10. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
 1. a) hôm nay là thứ năm ngày 10 tháng 11. Sau 7 ngày nữa là thứ…. Ngày….tháng…
 2. b) ngày mai là thứ…….ngày……tháng…………
Câu 11. a) Ngày 17 tháng 8 là thứ 4. Hỏi ngày 20 tháng 8 cùng năm đó là ngày thứ mấy?
 1. b) Nếu tuần này thứ ba là ngày 21 tháng 6, hỏi tuần trước thứ hai là ngày mấy?
 2. c) Chú thợ hồ(nề) xây một bức tường từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều. Hỏi chú thợ hồ xây bức tường đó trong mấy giờ?
Câu 12.
 1. Tìm một số biết số đó cộng với 45 thì bằng 62.
 2. Tìm một số biết số đó trừ đi 26 thì bằng 38.
 3. Hãy viết phép trừ có hiệu bằng số bị trừ
 4. Hãy viết một phép trừ có hiệu bằng 0
Câu 13. Trong một phép cộng có tổng bằng 37. Nếu giữ nguyên một số hạng và thêm vào số hạng còn lại 9 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu?