Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Bài toán BCNN và ƯCLN nâng cao

Một số bài toán nâng cao về BCNN và ƯCLN:

Bài 1: Tìm hai số biết tích của chúng là 13500 và UCLN của chúng là 15.

Bài 2: Tìm hai số biết tích của chúng là 51840 và BCNN của chúng là 2160.

Bài 3: Tìm hai số biết hiệu giữa BCNN và UCLN của chúng bằng 18.

Bài 4: Tìm tất cả các số lớn hơn 10000 nhưng nhỏ hơn 15000 mà khi chia chúng cho 393 cũng như khi chia chúng cho 655 đều được số dư là 210.

Bài 5: Cho hai số tự nhiên a và b. Hãy tìm tất cả các số tự nhiên c sao cho trong ba số, tích hai số luôn chia hết cho số còn lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét