Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Bản Chất Của Hoạt Động Học

Hoạt động học là một trong những hoạt động cơ bản của con người, đây là quá trình nhận thức độc đáo của người học, giúp họ phát triển nhân cách một cách toàn diện để thích ứng nhanh chóng với sự biến đổi phức tạp của cuộc sống. Hoạt động học có những đặc điểm sau: - trung tâm gia sư hà nội
  • Đối tượng của hoạt động học là tri thức và những kỹ năng, kỹ xảo tương ứng với tri thức đấy. Muốn học có kết quả, người học phải tích cực tiến hành những hoạt động học nhằm "tái tạo" lại là phương thức loài người đã phát hiện, khám phá ra tri thức đó.
  • Hoạt động học được điều khiển một cách có ý thức nhằm tiếp thu tri thức, kĩ năng, kĩ xảo.
  • Hoạt động học không hướng vào mục đích thu nhập, tích lũy tài liệu mà hướng vào làm thay đổi chính bản thân người học, nâng trình độ phát triển nhận thức nói riêng và tâm lý nói chung lên một mức cao hơn thông qua quá trình tiếp thu tri thức.
  • Hoạt động học không chỉ hướng vào tiếp thu những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo mới làm mà còn hướng vào việc tiếp thu nhưng tri thức của chính bản thân hoạt động học - đó là phương pháp học. Muốn cho hoạt động học có hiệu quả thì người học phải có phương pháp học.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét