Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Em Nguyễn Mai Linh - Học sinh lớp 6 có hỏi bài toán:

Hỏi đáp toán lớp 6 trực tuyến:

Đề bài

Tính nhanh: (1- 2/2x3) x (1- 2/3x4) x (1- 2/4x5) x.....x (1- 2/101x 102).

Hướng dẫn:

Ta có: (1- 2/2x3) x (1- 2/3x4) x (1- 2/4x5) x.....x (1- 2/101x 102)
= 4/6 x 10/12 x 18/20 x ... x 10300/10302
= (1.4)/(2.3 ) x (2.5)/ (3.4) x ... x (100.103)/101.102
= (1.2.3...100).(4.5...103)/ (2.3.4...101).(3.4...102)
= 103/303.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét