Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Một số đề thi và kiểm tra học sinh giỏi Toán lớp 8 - Phần 1

Một số đề thi và kiểm tra học sinh giỏi Toán lớp 8 - Phần 1

Bài 1: Tìm a, b, c sao cho đa thức:

x^4 +a.x^2 + b.x + c chia hết cho (x -3)^3.

Bài 2: Chứng minh rằng: Hiệu các bình phương của hai số lẻ thì chia hết cho 8.

Bài 3: Hai lần của một số lẻ bất kỳ có thể là hiệu các bình phương của hai số nguyên không?

Bài 4: Chứng minh rằng: tổng các lập phương của ba số nguyên liên tiếp thì cha hết cho 9.

Bài 5: Chứng minh rằng nếu một số có tám chữ số chia hết cho 101 thì khi viết chữ số cuối cùng lên đầu cũng được số có tám chữ số chia hết cho 101.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét