Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Định lý tính chất ba đường trung trực của tam giác:

Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba đình của tam giác đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét