Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác:

Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó cách mỗi đỉnh một khoảng bằng 2/3 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét